Donat que les sessions són al domicili de l’alumne principalment, es realitzaran a les localitats de Terrassa, Barcelona i voltants. 

En cas d’adults, es pot contemplar l’opció d’un punt intermig.